Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2019

 • Biên bản Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2018 | 26/04/2019

  Xem chi tiết

 • Chương trình Đại Hội cổ đông Niên độ 2018-2019 | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Danh sách ban chủ tọa, thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Nội qui làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Báo cáo hội đồng quản Trị năm 2018 | 24/04/2019

  Xem chi tiết

2018

2017

2016

 • Tờ trình kiêm nhiệm TGĐ | 13/05/2018

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 | 30/05/2016

  Xem chi tiết

 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán | 13/05/2016

  Xem chi tiết

 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 | 13/05/2016

  Xem chi tiết

 • Chương trình ĐHCĐ thường niên 2015 | 13/05/2016

  Xem chi tiết

2015

 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 | 27/04/2015

  Xem chi tiết