Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2021

 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 27/04/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ | 26/04/2021

  Xem chi tiết

 • Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên | 16/04/2021

  Xem chi tiết

 • Dự thảo Báo cáo hoạt động 2020, định hướng hoạt động 2021 của HĐQT (còn cập nhật) | 16/04/2021

  Xem chi tiết

 • Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán (còn cập nhật) | 16/04/2021

  Xem chi tiết

2020

2019

 • Biên bản Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2018 | 26/04/2019

  Xem chi tiết

 • Chương trình Đại Hội cổ đông Niên độ 2018-2019 | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Danh sách ban chủ tọa, thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Nội qui làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên | 24/04/2019

  Xem chi tiết

 • Báo cáo hội đồng quản Trị năm 2018 | 24/04/2019

  Xem chi tiết

2018

2017