TTC HOSPITALITY

 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thể lệ bầu cử (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu về việc Đăng ký và niêm yết trái phiếu
  Xem thêm
 • Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
  Xem thêm
 • CBTT V/v “Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản về việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
  Xem thêm
 • CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT
  Xem thêm
 • CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2
  Xem thêm
 • CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v thông qua miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
  Xem thêm
 • CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1
  Xem thêm
 • CBTT NQ HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản
  Xem thêm
 • V/v Sử dụng thặng dư vốn cp để xử lý lỗ lũy kế
  Xem thêm
 • V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Xem thêm
 • V/v Chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến bằng văn bản
  Xem thêm
 • CBTT BBH và NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  Xem thêm
 • CBTT Thư mời và link tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  Xem thêm