TTC HOSPITALITY

 • CBTT Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Xem thêm
 • CBTT Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Xem thêm
 • Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • DU THAO_DANH SACH TRICH NGANG UNG CU VIEN
  Xem thêm
 • DỰ THẢO _THE LE BAU CU THANH VIEN HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ DANH SACH BAN CHU TOA, BAN THU KY, BAN KIEM PHIEU (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NOI QUY LAM VIEC VA THE THUC BIEU QUYET (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NGHI QUYET DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ BBH DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA MIEN NHIEM-BAU TV HDQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_TT THONG QUA DIEU CHINH NGANH NGHE KINH DOANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA CHUYEN NHUONG BDS 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO- TT THONG QUA CHU TRUONG DAU TU MO RONG 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT LUA CHON TO CHUC KIEM TOAN 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT PHAN PHOI LOI NHUAN (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT.THU LAO HDQT 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO KET QUA 2021, KE HOACH 2022 CUA BAN DIEU HANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG CUA UBKT 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG 2021, DINH HUONG 2022CUA HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • (MẪU) SƠ YẾU LÝ LỊCH
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ỨNG CỬ
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ĐỀ CỬ
  Xem thêm
 • THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
  Xem thêm
 • QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  Xem thêm
 • (MẪU) GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
  Xem thêm
 • THU MOI VA LINK TAI LIEU HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2021
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo hoạt động 2020, định hướng hoạt động 2021 của HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Ngân sách thành viên HĐQT năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT - Dự thảo Thể lệ bầu cử (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • CBTT về Tài liệu họp, Thư mời họp và Chương trình họp
  Xem thêm
 • (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự họp
  Xem thêm
 • Quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • Thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn ứng cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn đề cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Sơ yếu lý lịch
  Xem thêm
 • (Mẫu) Danh sách trích ngang ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Nội quy làm việc, thể thức biểu quyết ĐHĐCĐ 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Điều lệ mới (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Quy chế QTCT và Quy chế HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua giao dịch với đối tượng có liên quan (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Chủ trương mở rộng thị trường giai đoạn 2021 - 2025 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • Báo cáo HĐQT
  Xem thêm
 • Báo cáo BĐH
  Xem thêm
 • Tờ trình BCTC 2019 kiểm toán
  Xem thêm
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận
  Xem thêm
 • Tờ trình ủy quyền chọn ĐVKT
  Xem thêm
 • Tờ trình thù lao HĐQT
  Xem thêm
 • Tờ trình ké hoạch kinh doanh
  Xem thêm
 • Tờ trình bổ sung ngành nghề
  Xem thêm
 • Tờ trình giao dịch có liên quan
  Xem thêm
 • BBH và NQ ĐHĐCĐ 2019
  Xem thêm
 • TB mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên
  Xem thêm
 • Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • NQ HĐQT chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
  Xem thêm