TTC HOSPITALITY

 • Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • DU THAO_DANH SACH TRICH NGANG UNG CU VIEN
  Xem thêm
 • DỰ THẢO _THE LE BAU CU THANH VIEN HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ DANH SACH BAN CHU TOA, BAN THU KY, BAN KIEM PHIEU (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NOI QUY LAM VIEC VA THE THUC BIEU QUYET (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NGHI QUYET DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ BBH DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA MIEN NHIEM-BAU TV HDQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_TT THONG QUA DIEU CHINH NGANH NGHE KINH DOANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA CHUYEN NHUONG BDS 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO- TT THONG QUA CHU TRUONG DAU TU MO RONG 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT LUA CHON TO CHUC KIEM TOAN 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT PHAN PHOI LOI NHUAN (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT.THU LAO HDQT 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO KET QUA 2021, KE HOACH 2022 CUA BAN DIEU HANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG CUA UBKT 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG 2021, DINH HUONG 2022CUA HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • (MẪU) SƠ YẾU LÝ LỊCH
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ỨNG CỬ
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ĐỀ CỬ
  Xem thêm
 • THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
  Xem thêm
 • QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  Xem thêm
 • (MẪU) GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
  Xem thêm
 • THU MOI VA LINK TAI LIEU HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2021
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo hoạt động 2020, định hướng hoạt động 2021 của HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Ngân sách thành viên HĐQT năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT - Dự thảo Thể lệ bầu cử (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • CBTT về Tài liệu họp, Thư mời họp và Chương trình họp
  Xem thêm
 • (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự họp
  Xem thêm
 • Quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • Thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn ứng cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn đề cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Sơ yếu lý lịch
  Xem thêm
 • (Mẫu) Danh sách trích ngang ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Nội quy làm việc, thể thức biểu quyết ĐHĐCĐ 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Điều lệ mới (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Quy chế QTCT và Quy chế HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua giao dịch với đối tượng có liên quan (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Chủ trương mở rộng thị trường giai đoạn 2021 - 2025 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • Báo cáo HĐQT
  Xem thêm
 • Báo cáo BĐH
  Xem thêm
 • Tờ trình BCTC 2019 kiểm toán
  Xem thêm
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận
  Xem thêm
 • Tờ trình ủy quyền chọn ĐVKT
  Xem thêm
 • Tờ trình thù lao HĐQT
  Xem thêm
 • Tờ trình ké hoạch kinh doanh
  Xem thêm
 • Tờ trình bổ sung ngành nghề
  Xem thêm
 • Tờ trình giao dịch có liên quan
  Xem thêm
 • BBH và NQ ĐHĐCĐ 2019
  Xem thêm
 • TB mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên
  Xem thêm
 • Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • NQ HĐQT chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
  Xem thêm