TTC HOSPITALITY

 • BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Chương trình ĐHĐCĐ 23
  Xem thêm
 • Mẫu_Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2023
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua điều lệ mới theo LDN, LCK
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Nội quy làm việc và thể thức biểu quyết
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Nghị quyết ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Điều lệ mới
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Biên bản họp ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 2022 và định hướng 2023 của HĐQT
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành
  Xem thêm
 • Dự Thảo_Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  Xem thêm
 • CBTT Thư mời và Link Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2022
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Xem thêm
 • CBTT Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Xem thêm
 • Báo cáo hoạt động 2023 và Kế hoạch 2024 của BĐH
  Xem thêm
 • Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  Xem thêm
 • Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2023 và Định hướng 2024
  Xem thêm
 • Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT
  Xem thêm
 • Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ TN 2023
  Xem thêm
 • Sơ yếu lý lịch
  Xem thêm
 • Đơn đề cử Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • TT Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
  Xem thêm
 • Dự thảo NQ ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Dự thảo BBH ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • TT Thông qua đăng ký, lưu ký, và đăng ký niêm yết trái phiếu
  Xem thêm
 • TT Thông qua thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024
  Xem thêm
 • TT Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024
  Xem thêm
 • TT Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  Xem thêm
 • TT Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
  Xem thêm
 • Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền
  Xem thêm
 • CBTT Thư mời và link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
  Xem thêm
 • CBTT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Xem thêm
 • Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • DU THAO_DANH SACH TRICH NGANG UNG CU VIEN
  Xem thêm
 • DỰ THẢO _THE LE BAU CU THANH VIEN HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ DANH SACH BAN CHU TOA, BAN THU KY, BAN KIEM PHIEU (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NOI QUY LAM VIEC VA THE THUC BIEU QUYET (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ NGHI QUYET DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ BBH DHDCD 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA MIEN NHIEM-BAU TV HDQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_TT THONG QUA DIEU CHINH NGANH NGHE KINH DOANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA CHUYEN NHUONG BDS 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO- TT THONG QUA CHU TRUONG DAU TU MO RONG 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT THONG QUA DIEU LE DIEU CHINH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT LUA CHON TO CHUC KIEM TOAN 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT PHAN PHOI LOI NHUAN (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_ TT.THU LAO HDQT 2022 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO KET QUA 2021, KE HOACH 2022 CUA BAN DIEU HANH (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG CUA UBKT 2021 (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • DU THAO_BAO CAO HOAT DONG 2021, DINH HUONG 2022CUA HĐQT (có thể điều chỉnh)
  Xem thêm
 • (MẪU) SƠ YẾU LÝ LỊCH
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ỨNG CỬ
  Xem thêm
 • (MẪU) ĐƠN ĐỀ CỬ
  Xem thêm
 • THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
  Xem thêm
 • QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  Xem thêm
 • (MẪU) GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
  Xem thêm
 • THU MOI VA LINK TAI LIEU HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2021
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  Xem thêm
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo hoạt động 2020, định hướng hoạt động 2021 của HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Ngân sách thành viên HĐQT năm 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT - Dự thảo Thể lệ bầu cử (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • CBTT về Tài liệu họp, Thư mời họp và Chương trình họp
  Xem thêm
 • (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự họp
  Xem thêm
 • Quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • Thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn ứng cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Đơn đề cử
  Xem thêm
 • (Mẫu) Sơ yếu lý lịch
  Xem thêm
 • (Mẫu) Danh sách trích ngang ứng cử viên
  Xem thêm
 • Dự thảo Nội quy làm việc, thể thức biểu quyết ĐHĐCĐ 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán 2021 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Điều lệ mới (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Quy chế QTCT và Quy chế HĐQT (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua giao dịch với đối tượng có liên quan (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Tờ trình Thông qua Chủ trương mở rộng thị trường giai đoạn 2021 - 2025 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020 (còn cập nhật)
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • Báo cáo HĐQT
  Xem thêm
 • Báo cáo BĐH
  Xem thêm
 • Tờ trình BCTC 2019 kiểm toán
  Xem thêm
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận
  Xem thêm
 • Tờ trình ủy quyền chọn ĐVKT
  Xem thêm
 • Tờ trình thù lao HĐQT
  Xem thêm
 • Tờ trình ké hoạch kinh doanh
  Xem thêm
 • Tờ trình bổ sung ngành nghề
  Xem thêm
 • Tờ trình giao dịch có liên quan
  Xem thêm
 • BBH và NQ ĐHĐCĐ 2019
  Xem thêm
 • TB mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên
  Xem thêm
 • Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên
  Xem thêm
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem thêm
 • NQ HĐQT chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
  Xem thêm
 • Danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
  Xem thêm