Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2021

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu về việc Đăng ký và niêm yết trái phiếu | 01/11/2021

  Xem chi tiết

 • Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu | 15/10/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v “Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản về việc đăng ký và niêm yết trái phiếu | 20/09/2021

  Xem chi tiết

2020

 • CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT | 04/12/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2 | 24/11/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v thông qua miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT | 23/11/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 | 13/11/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT NQ HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản | 19/10/2020

  Xem chi tiết

2018

 • Thông báo v/v tạm ứng cổ tức | 19/11/2018

  Xem chi tiết

2017

 • Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017 | 11/12/2017

  Xem chi tiết

 • Chương trình ĐHCĐ bất thường 2017 | 11/12/2017

  Xem chi tiết

 • Nội quy làm việc | 11/12/2017

  Xem chi tiết

 • Tờ trình Phương án sáp nhập VNG | 11/12/2017

  Xem chi tiết

 • Tờ trình phát hành cổ phiếu VNG | 11/12/2017

  Xem chi tiết