TTC HOSPITALITY

CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT

CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT | 04/12/2020

Lên kế hoạch cho chuyến đi và khám phá

Lên kế hoạch
Bạn cũng có thể thích

CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2

14/04/2022

CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2 | 24/11/2020

CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v thông qua miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

14/04/2022

CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v thông qua miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT | 23/11/2020

CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1

14/04/2022

CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 | 13/11/2020