TTC HOSPITALITY

 • CBTT v/v bổ nhiệm nhân sự cho các Tiểu ban, Ủy Ban thuộc Hội đồng quản trị và thông qua hệ thống phân công phân nhiệm 2021
  Xem thêm
 • CBTT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ; thay đổi người đại diện và Chủ tịch Công ty con 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Bầu PCT TT HĐQT và Ủy Quyền CBTT 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thay Đổi TGĐ - QTGĐ 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/V Thay Đổi Người Quản Trị Công ty 2020
  Xem thêm