TTC HOSPITALITY

 • CBTT Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức Kỳ 04 của mã trái phiếu VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu của mã trái phiếu VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu của mã trái phiếu VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo về việc bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính - Ms Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức Kỳ 03 của mã trái phiếu VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT v/v Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
  Xem thêm
 • CBTT v/v Hoàn tất việc bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu VNGB2124001
  Xem thêm
 • CBTT v/v Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán
  Xem thêm
 • CBTT v/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
  Xem thêm
 • CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức Kỳ 02 của mã trái phiếu VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT v/v Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung
  Xem thêm
 • CBTT v/v Niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 08 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 08 của mã chứng khoán VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 07 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 07 của mã chứng khoán VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT chấm dứt hoạt động dự án đầu tư “Khách sạn Golf 1 – Đà Lạt”
  Xem thêm
 • CBTT Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc
  Xem thêm
 • CBTT Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 06 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 06 của mã chứng khoán VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Tái Bổ Nhiệm Giám Đốc Tài Chính
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo lãi suất và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 05 của mã chứng khoán VNG122002
  Xem thêm
 • CBTT Tái Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
  Xem thêm
 • CBTT Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
  Xem thêm
 • CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của mã chứng khoán VNG122002 và Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 10 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành
  Xem thêm
 • CBTT Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 09 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 09 của mã chứng khoán VNG122002
  Xem thêm
 • Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng
  Xem thêm
 • 3. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán TP
  Xem thêm
 • 4. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng
  Xem thêm
 • 5. Bản cáo bạch chào bán TP
  Xem thêm
 • 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Xem thêm
 • 7. Phụ lục II Nghị quyết HĐQT số 26
  Xem thêm
 • 8. Phụ lục II Nghị quyết HĐQT số 27
  Xem thêm
 • 9. Phụ lục II Nghị quyết HĐQT số 31
  Xem thêm
 • 10. Phụ lục III Điều lệ Công ty
  Xem thêm
 • 12. + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2019
  Xem thêm
 • 13. + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019
  Xem thêm
 • 14. + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2020
  Xem thêm
 • 15. + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020
  Xem thêm
 • 15.1. + Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét 6T2021
  Xem thêm
 • 15.2. + Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6T2021
  Xem thêm
 • 16. + Báo cáo tài chính riêng lẻ 9 tháng 2021
  Xem thêm
 • 17. + Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng 2021
  Xem thêm
 • 18PHLC~1
  Xem thêm
 • 19. Phụ lục VI Hợp đồng Đại diện người sở hữu Trái Phiếu
  Xem thêm
 • 20PHLC~1
  Xem thêm
 • CBTT V/v Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng
  Xem thêm
 • CBTT V/v Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng
  Xem thêm
 • CBTT V/v mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thành Thành Nam và Công ty cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận
  Xem thêm
 • CBTT V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
  Xem thêm
 • CBTT v/v giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty con (CTCP Du lịch Thanh Bình)
  Xem thêm
 • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23
  Xem thêm
 • CBTT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
  Xem thêm
 • Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
  Xem thêm
 • CBTT v/v Hoàn tất thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế
  Xem thêm
 • CBTT v/v thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Minh Trí
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Viết Bản
  Xem thêm
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Huệ Trinh
  Xem thêm
 • CBTT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
  Xem thêm
 • CBTT V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
  Xem thêm
 • CBTT v/v Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Sơn Tín trở thành cổ đông lớn của VNG
  Xem thêm
 • CBTT Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
  Xem thêm
 • CBTT V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty
  Xem thêm
 • CBTT V/v Miễn nhiễm Phó Tổng Giám đốc
  Xem thêm
 • Công bố GCN Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi của Công ty con
  Xem thêm
 • CBTT V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
  Xem thêm
 • CBTT V/v Thành lập Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC
  Xem thêm
 • CBTT v/v tăng vốn điều lệ của Công ty con
  Xem thêm
 • CBTT về việc tạm ngưng hoạt động một số chi nhánh
  Xem thêm
 • Thành lập công ty TNHH lữ hành quốc tế TTC
  Xem thêm
 • GCNĐKDN của TNHH Du lịch TTC sau tăng vốn
  Xem thêm
 • Chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC
  Xem thêm
 • CBTT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
  Xem thêm
 • Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài Chính
  Xem thêm
 • CBTT Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22
  Xem thêm
 • Hợp tác Kinh doanh cùng Cty CP DL Đồng Thuận
  Xem thêm
 • Thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành
  Xem thêm
 • CBTT v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại TTC Energy
  Xem thêm
 • CBTT V/v thông qua chủ trương mua cổ phần Cty CP Năng lượng TTC
  Xem thêm
 • CBTT V/v Tái bổ nhiệm PTGD
  Xem thêm
 • CBTT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020
  Xem thêm
 • CBTT V/v giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con của VNG
  Xem thêm